my goddamn shitty sparkledog that I love so much.

my goddamn shitty sparkledog that I love so much.